contact@lalisuli.hu
(20) 95 16 822

Adatkezelési tájékoztató

“A számítógépes biztonság csak illúzió. Ha valamit tényleg titokban akarsz tartani, akkor tartsd észben, és ne vidd fel a számítógépedre.” - Chris Hemsworth -ADATKEZELÉSI Szabályzat


Peszlen Lajos EVA Peszlen Lajos EV ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.


Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Peszlen Lajos EV („Adatkezelő”).

Székhelye: 9400 Sopron Lackner Kristóf utca 16.

Képviseli:  Peszlen Lajos

E-mail címe:       contact@lalisuli.hu

Telefonszáma:06 20 9516 822

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén, továbbá a https://lalisuli.hu weboldalon érhető el.

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

Az Adatkezelő tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg:

1.1 Szolgáltatás

Az Adatkezelő gépjármű vezető oktatási tevékenység (elméleti és gyakorlati képzés vizsgára felkészítés) Kategóriák: B

A gépjárművezető-képzés szabályozását a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 179/2011. Kormányrendelet, a 24/2005. (IV.21)évi GKM rendelet mellett vizsgadíjrendelet és orvosi rendelet is biztosítja. Ezen jogszabályok rögzítik a vezetői engedély megszerzésének egészségügyi, személyi és tárgyi feltételrendszerét, az ügyfelek (tanulók), a képzőszervek és az általuk foglalkoztatott szakemberek tevékenységét, továbbá azon dokumentummintákat (és így azok adattartalmát) melyeket a gépjárművezető-képzés során használni kell (BIZONYLATI ALBUM). Amely elérhető az alábbi címen:

https://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/BIZONYLATI+ALBUM_vizsg%C3%A1ztat%C3%A1s%C3%A1hoz/7a08897c-94bc-4d72-9451-9fff1ef7d54f?version=1.7&type=pdf

Képző szerv fentiek alapján az alábbi olyan dokumentumokat használja melyhez ügyfeleitől személyes adatokat kér:

1) A jelentkezési lap

A jelentkezési lap a közlekedési hatóság által meghatározott tartalmú és szerkesztésű nyomtatvány. A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki. A tanfolyam elméleti részének, illetve a "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" tantárgynak az elvégzését az iskolavezető igazolja. Az iskolavezető igazolja az esetleges felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a bejegyzésével. Az igazolásokat aláírásával és a képző szerv bélyegzőjével érvényesíti. A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a közlekedési hatóságnak el kell fogadnia. A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető által igazolt fénymásolatának a csatolásával történik. A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.

Adatok: neve, anyja neve, születési dátuma, születési helye, tartózkodási és értesítési cím, közlekedési iktatószám, azonosító (a képzőszerv azonosítója, a tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítója, és a tanulótanfolyamon belüli egyedi sorszámát tartalmazó azonosító), vezetői engedély kategóriája - amelyre a képzés irányul, a teljesített képzési rész (tantárgy) megnevezése, egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgáló okirat száma, képzés: e-learning vagy tantermi, aláírás.

Jelentkezéskor ezen felül szükséges adat az ügyfél telefonszáma, és e-mail címe kapcsolattartás céljából.

2) A vezetési karton

A képző szerv a bizonylati album szerinti - a tanuló és a gyakorlati képzést végző képző szerv adataival kitöltött - vezetési kartont leadja okmányirodának (mint közlekedési hatóság). A közlekedési hatóság rávezeti a vizsgázó iktatószámát és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett.

A vezetési karton tartalmazza: a tanuló nevét, születési dátumát, értesítési címét, közlekedési hatóság iktatószámát, vezetési karton azonosító számát, tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítóját, képzőszerv nevét, a gyakorlati oktató nevét, a választott kategóriát, gépkocsi rendszámát, korlátozásokat, sikeres vizsgák időpontjait, telefonszámot, e-mail címet, oktatás időpontját, a tanórán teljesített kilométer távolságot, iskolavezető-, tanuló-, szakoktató aláírását.

3) Egyéb kezelt dokumentumok melyek fentieken túl további adatot nem tartalmaznak:

Tanulóösszesítő és Vezetési nyilvántartó karton, Elméleti oktatáshoz tanfolyamnapló


1.2 Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelőként a szolgáltatásainak nyújtásához az egyes ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, kapcsolattartás céljából felsorolt dokumentumokat papír-alapon tartjuk nyilván, emellett számítógépen iskolai nyilvántartó programban is nyilván tartjuk. (Depo Autósiskolai Nyilvántartó - Lomart Bt.)

Azon jelentkezőkkel (ügyfelek, tanulók) akik ajánlatunkat elfogadják, képzési szerződést kötünk, adataikat szerződéses jogviszony alapján kezeljük.

Azon jelentkezők adatait akikkel szerződéskötésre nem kerül sor töröljük.

Szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleink adatai időszakosan, 5 éves őrzési idő figyelembevételével kerülnek törlésre.

Amennyiben felmentésről szóló igazolás, vagy korábban megszerzett jogosítvány (mint ügyfél hozzájárulásával a hatóságnak történő benyújtás céljából készült okmánymásolat) szükséges a jelentkezéshez, ezen okmányokat a hatóságnak történő benyújtás után nem őrizzük meg, ezek másolatai megsemmisítésre kerülnek.

1.3 Adatkezelő által üzemeltetett https://lalisulisopron.freewb.hu/ weboldal

Adatkezelő üzemeltetett weboldalon ügyfeleink (tanulók) részére tájékoztatást kívánunk nyújtani induló tanfolyamainkról és statisztikánkról. A honlap kizárólag tájékoztatásra szolgál, személyes adatot nem kezel.

1.4 Adatkezelő által üzemeltetett Facebook oldal

Adatkezelő általa üzemeltetett Facebook Profillal rendelkezik. Adatkezelő általa üzemeltetett Facebook Profillal nem rendelkezik. Az képzésvezető saját Facebook profilján az adatkezelő tevékenységről való tájékoztatás megjelenik, de ezen körben személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

2. Az adatkezelés célja és időtartama

2.1 Adatkezelés célja

Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, az 1.1 pontban meghatározott tevékenység végzése céljából.

2.2 Adatkezelés időtartama

A Gépjármű vezető képző szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli. A felek közötti szerződés teljesítése után a 24/2005. (IV.21)évi GKM rendeletben meghatározott 5 éves nyilvántartási ideig őrzi meg. Adatkezelő további, a szerződés teljesítése során tudomására jutott egyéb adatokat nyilvántartásából a szerződés teljesítését követően törli.

Adatkezelő a munkavállalói munkaviszonyával kapcsolatos adatokat 8 évig őrzi meg.

Adatkezelő az általa üzemeltetett Weboldallal kapcsolatban személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt azaz ajánlatkéréssel, jelentkezéssel, kapcsolatban kezel, ezen adatok törlésre kerülnek amennyiben szerződéses jogviszony nem keletkezik.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

3. Gépjármű vezető képző szolgáltatás

A szolgáltatás tekintetében a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Kapcsolattartás céljára szolgáló adatok tekintetében az adatkezelés ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.

4. Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

A Peszlen Lajos EV az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott és kezelt adatok tekintetében Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel jár el, azt szigorúan bizalmasan kezeli.

Az Adatkezelő munkatársai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek:

Teljes körű hozzáféréssel rendelkezik: Iskolavezető-vállalkozó

Kizárólag az 1. pontban meghatározott vezetési kartonban feltüntetett adatokhoz fér hozzá: gyakorlati oktatást végző alkalmazott vagy alvállalkozó.

Kizárólag a tanulók nevéhez, születési adataihoz férnek hozzá az elméleti oktató munkatársak (Oktatási napló)

A gyakorlati oktatást végző munkavállalók/megbízottak/alvállalkozók vizsga alkalmával ellenőrzésre átadják vizsgabiztos részére a vezetési kartont, de vizsgabiztos ezen adatokat ezután nem kezeli. Ezzel jogszabályi kötelezettségüket teljesítik (24/2005. (IV.21)évi GKM rendelet)

5. Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

1 Név:  Józsa Edit, mint adatkezelő KÖNYVELŐJE

Székhely: 9400 Sopron, Schönherr_Malom utca 47 1/AAdatkezelő a fenti könyvelőiroda részére csak a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:


 • Munkavállaló munkaszerződése és az abban foglalt adatok.

A továbbított adatok köre: név, anyja neve, születési hely idő, cím, adóazonosító, TAJ szám, munkabér

Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése


 • Vállalkozás pénzügyi bizonylatai, illetve azt alátámasztó dokumentumok

A továbbított adatok köre: tételes felsorolás nem lehetséges

Az adattovábbítás célja: könyvelő megbízása teljesítésének elősegítése, az adózásról és számvitelről szóló vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesítése2 Név:  KAV Nonprofit KFT Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság, mint adatkezelő.

Székhely:1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály. Győr-Moson-Sopron Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály. gépjárművezetői vizsgafeltételek ellenőrzése és a vizsga lebonyolításában.

Székhely: 9028 Győr, Tatai u 3


Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:

A továbbított adatok köre: 1. pontban meghatározott jelentkezési lapon és vezetési kartonon feltüntetett adatok, továbbá korábbi bizonyítványok és vizsgaeredmények, mentességeket igazoló okiratok másolatai

Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése


3 Név: E-Educatio Információtechnológiai ZRT. mint adatkezelő szerződéses partnere az e-learning képzés tekintetében

Székhely: [1111 Budapest, Budafoki út 59.]


Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:

A továbbított adatok köre: 1. pontban meghatározott jelentkezési lapon feltüntetett adatok

Az adattovábbítás célja: szerződéses kötelezettség teljesítéseAdattovábbítás külföldre

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

6. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partnerek járnak el:

Név:  …………………………………..

Székhely: ……………………………….


A adatfeldolgozó igénybevételének célja: tárhely szolgáltatás igénybevétele szerződés szerint


7. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az lalisuli@freemail.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Peszlen Lajos EV, 9400 Sopron Lackner Kristóf utca 16. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az lalisuli@freemail.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Peszlen Lajos EV, 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 16., mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását lalisuli@freemail.hu e-mail címen és postai levél útján a Peszlen Lajos EV, 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 16. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8. Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

9. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

10. Cookie-k kikapcsolása:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

11. Linkek

A Peszlen Lajos EV a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Peszlen Lajos EV tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

12. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13. Kamerarendszer által rögzített adatok KOCSIBAN VAN ! ÓRÁNKÉNT TÖRLI MAGÁT CSAK A FORGALMI HELYZATAT VESZI ÉS A TANULÓT KÉP ÉS HANG.

Adatkezelő gépjárművében a forgalmi helyzetet rögzítő kamera található. A tanuló jelen szabályzat megismerésével és a képzési szerződés aláírásával a kamera használatához, felvétel készítéséhez hozzájárul. A rendszer üzemeletetésének közvetlen forgalmi szituáció és a tanuló reakciójának dokumentálása, azaz oktatási cél. A felvételek 1 óra időtartam elteltével automatikusan törlésre kerülnek, illetve felülíródnak az újabb felvétellel.

Ezen technikai eszközök kizárólag a szükséges és arányos mértékben kerülnek alkalmazásra, az információs önrendelkezési jog korlátozásával nem járhatnak. A kamerarendszerrel kapcsolatos szükséges tájékoztatás az autóban jelezve van. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön törlésre.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul megküldjük.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az lalisuli@freemail.hu e-mail címre vagy postai levél útján a Peszlen Lajos EV, 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 16. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

15. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Sopron, 2020.04.16Peszlen Lajos EV

AdatkezelőA tájékoztató a 2018. április 21-én hatályos hazai és európai adatvédelmi szabályozás alapján, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. április 21-ig közzétett állásfoglalásainak figyelembevételével készült.


KITÖLTENDŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELHASZNÁLÓI/TANULÓI TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS ESETÉN

1 SZ. MELLÉKLET

ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL


Címzett neve

Értesítési címe

Tárgy: Tájékoztatás személyes adatok kezelésérőlTisztelt Kérelmező!


……………………….. napján azzal a konkrét kéréssel fordult Társaságunkhoz, mint adatkezelőhöz, hogy a fenti EU Adatvédelmi Rendeletének megfelelően tájékoztassuk Önt, mint ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYT az általunk végzett adatkezelésről, adatokról és a kapcsolódó vonatkozásokról.

A GDPR rendelet 13. cikke alapján ezúton tájékoztatjuk Önt az adatkezelésről:.

Az adatkezelő /képviselője/ megnevezése és elérhetőségek:

Név:

Tel:

E-mail:Az adatvédelmi tisztviselő van-e, elérhetőségei:

van/nincs


Név:

Tel:

Mail:

Adatkezelés célja:


Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabály / szerződés / hozzájárulás

A személyes adatok forrása:


A személyes adatok tárolásának időtartama (határozott vagy visszavonásig) :


Határozott időtartam esetén, lejárat ideje:


Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történik-e, ha igen akkor hová:


Személyes adat kategóriái:


Jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap fennáll-e:


A fennálló jogi kötelezettség megnevezése:


Szerződéses kötelezettség teljesítése mint jogalap fennáll-e:


A szerződéses kötelezettség megnevezése:


Adattovábbítások címzettjei:


Jogos érdekű adatkezelés fennáll-e:


Jogos érdek megnevezése:


Érdekmérlegelést végeztek e?


Jogos érdekű adatkezelés fennáll-e és mi a jogos érdek megnevezése:

érdekmérlegelés:


Jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap fennáll-e és a jogi kötelezettség megnevezése:


Szerződéses kötelezettség teljesítése mint jogalap fennáll-e és a hivatkozott megnevezése:
Adatkezelőként kötelességünk tájékoztatni Önt, mint érintett magánszemélyt, hogy:

 • kérheti egy vagy több adatának korlátozását
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról
 • kérheti egy vagy több adatának módosítását
 • kérheti adataihoz való hozzáférését
 • tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen
 • hozzájárulását visszavonhatja
 • panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a …….................……….. címre vagy elektronikusan a …....................címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.Tájékoztatjuk, hogy a Polgári Peres eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást is kezdeményezni.

Budapest, 20... .....................................Peszlen Lajos EV........... adatkezelőMINDEN MUNKAVÁLLALÓNAK ÁTADNI AZ ÁTVÉTEL IGAZOLÁSÁVAL2 SZ. MELLÉKLET

ADATKEZELÉSI, TITOKTARTÁSI ÉS INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT – MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT SZABÁLYZAT

I.

Munkavállaló adatai 1. A kezelt adatok köre

Munkáltató mint adatkezelő a munkavállalók személyes adatait kezeli a munkaerőfelvételtől kezdődően.

Kezelt személyes adatok:


 1. név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele, bankszámla száma
 2. letiltásra vonatkozó adatok
 3. levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok
 4. céges webhasználat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó üzleti célú használatának ellenőrzése
 5. képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek)
 6. ………………………..
 7. …………………………


 1. Érintettek

Adatkezelő munkavállalói


 1. Az adatkezelés célja

Tekintettel a tartós jogviszonyra, a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja adatcsoportonként változó.


 1. név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele, bankszámla száma és letiltásra vonatkozó adatok: munkáltató törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges (bejelentési kötelezettségének, munkajogi, pl. munkabérfizetési kötelezettségek teljesítése)
 2. levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok: munkavállalói megbízás teljesítése
 3. céges webhasználat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó üzleti célú használatának ellenőrzése: munkaügyi ellenőrzés
 4. képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek): kamerafelvételek külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint, rendezvényen készült felvételek: munkaügyi csapatépítés céljából vagy marketing célból
 5. ………………………..
 6. …………………………


 1. Az adatkezelés jogalapja

Tekintettel a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja adatcsoportonként változó, részben jogi kötelezettség teljesítése, részben jogos érdek, részben hozzájárulás.


Jogi kötelezettség teljesítése:

Munkáltató hatóság részére történő bejelentési kötelezettsége, Mt alapján fennálló munkabérfizetési kötelezettsége, hatóság által elrendelt letiltás teljesítése


Jogos érdek:

Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi.

Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:


 1. az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme
 2. jogos érdek: személy- és vagyonvédelem
 3. szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vétele
 4. az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat munkavállaló részére történő átadásával


Hozzájárulás:

 1. levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok
 2. képfelvételek (pl. rendezvényen készült felvételek)


 1. Az érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan a munkavállalónak mint érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

az adat kezelésének korlátozása;

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

tiltakozás a személyes adat használata ellen.


 1. Az adatkezelés helye és időtartama

Az adatokat a munkáltató mint adatkezelő a székhelyén a munkaviszony fennállása alatt és a megszűnést követő 8 évig tárolja. Kivételt képez a kamerai képfelvétel, melyeket az adatkezelő székhelyén levő központi felvevőegységen 3 munkanapig tároljuk. 1. Az adatkezelő személy
 2. Neve: Peszlen Lajos EV

Elérhetősége:lalisuli@freemail.hu


Az adatfeldolgozó személy (pl. bérszámfejtő)

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Neve: ………………………………...MINT A TÁRSASÁG KÖNYVELŐJE

Elérhetősége: ……………………..


Az adatvédelmi tisztviselő

Neve: ………NINCS

Elérhetősége: …………………….. 1. Adatbiztonsági intézkedések
 • Az adatokat munkáltató úgy kezeli, hogy az adatkezelő személyén kívül más személy ne láthassa.

Az adatokhoz történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A jogosultság indokának megszűnése esetén az adatokhoz történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni. 1. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.


II.

Munkavállaló tudomására jutott személyes adatok


 1. Üzleti titok

Munkavállaló Munkáltatótól és Munkáltató Ügyfeleitől birtokába kerülő minden adatot üzleti titokként bizalmasan kezel. A titoktartás megszegéséből származó következményekért, valamint Munkáltatónak okozott kárért Munkavállalót teljes körű anyagi és büntetőjogi felelősség terheli, a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint. E titoktartási kötelezettség az információ megszerzésétől számítva korlátlan időtartamig érvényes.

Üzleti titok (bizalmas információ) körébe tartozik minden adat, függetlenül attól, hogy a titokjelleg (bizalmas információ jelleg) a közléskor feltüntetésre került-e az adathordozón vagy a szóbeli közlés alkalmával erre vonatkozóan kiemelésre került. Üzleti titok (bizalmas információ) körébe tartozik minden üzletmenettel és Munkáltató tevékenységével kapcsolatos adat, információ. Munkáltató a titoktartás körébe vonja az ügyfelekkel, megrendelőkkel és a szállítókkal kapcsolatos valamennyi adatot, információt, beleértve az azokkal kapcsolatos kommunikációt és dokumentumokat is. Munkavállaló jövedelem és bér adatait, juttatásait kiemelten titkosan kezeli, más munkavállaló számára nem adja ki. Munkavállaló kötelezettségszegése (pl. bizalmas információk kiszivárogtatása) a munkaszerződés alapján azonnali hatályú felmondás alapjául szolgál. 1. Adatkezelés

Amennyiben munkavállaló adatkezelőnek minősül, úgy köteles valamennyi, a munkáltatónál hatályos adatvédelmi szabályzat szerint eljárni.

Az adatkezelő munkavállaló feladatait, az általa vezetendő nyilvántartásokat a munkaköri leírása tartalmazza.

Kelt: ……………, 2018………………...____________________________ ____________________________

Munkáltató Munkavállaló

képviseletében: ……………………..ALÁÍRANDÓ LEFŰZENDŐ

3 SZ. MELLÉKLET

SORSZÁM: ……………………….

ADATKEZELŐI ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS AZ

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ALAPJÁN

Az adatkezelő /képviselője/ megnevezése és elérhetőségek:

Név: Peszlen Lajos EV

Tel: 06 20 9516 822

E-mail: lalisuli@freemail.huAz adatvédelmi tisztviselő van-e, elérhetőségei:

van/nincs


Név: NINCS

Tel:

E-mail:

Adatkezelési cél:

megbízási szerződés teljesítése

vagy

egyéb szerződés teljesítése (pl. megrendelői oldalról megbízási, vállalkozási szerződés)

vagy

munkáltatóként jogszabályon alapuló bejelentési, bérfizetési, letiltási, kötelezettség teljesítése

vagy

vagyonvédelem (pl. kamerafelvétel)


Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

vagy

szerződéses partnerek adatainak kezelése, kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont. a szerződés teljesítése


vagy

munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogi kötelezettség teljesítése, b) pont jogos érdek

vagy

biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek


Személyes adat kategóriák:

pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím, TAJszám, adóazonosító

vagy

érzékeny adat pl. egészségügyi adat adókedvezményhez

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történik-e és hova (garanciák):

NEM

A személyes adatok tárolásának időtartama:

5 ÉV

Jogos érdekű adatkezelés fennáll-e és mi a jogos érdek megnevezése:

érdekmérlegelés:

NEM

Jogi kötelezettség teljesítése mint jogalap fennáll-e és a jogi kötelezettség megnevezése:

IGEN,

PÉNZÜGYI SZÁMVITELI kötelezettség,

TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSBÓL ADÓDÓ köt.


Szerződéses kötelezettség teljesítése mint jogalap fennáll-e és a hivatkozott megnevezése:

IGEN

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN

Technikai és szervezési intézkedések:Kelt: ……………., 2018…………………..______________________________

…………. mint adatkezelőALÁÍRANDÓ LEFŰZENDŐ


4. SZ. MELLÉKLET

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ KIJELÖLÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉT MÉRLEGELŐ DOKUMENTUM AZ

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ALAPJÁN

A GDPR bizonyos esetekben kötelezővé teszi adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése minden olyan esetben, amikor:

 1. az adatkezelést közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben)vagy
 2. az adatkezelő vagy az az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé vagy
 3. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak (A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) és a 10. cikk szerinti bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

vagy

 1. ha ezt uniós vagy tagállami jog írja elő.


Minden egyéb esetben adatvédelmi tisztviselő kijelölhető.


Peszlen Lajos EV adatvédelmi tisztviselő kijelölésére fentiek alapján nem kötelezett. A vállalkozás működését áttekintve sem az ügyfelek, illetve adatok nagy száma, sem az adatok különleges jellege nem indokolja adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.Kelt: ……………., 2018…………………..


______________________________

…………. mint adatkezelő

képviseletében: …………….


MUNKAVÁLLALÓ TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁL


5. SZ. MELLÉKLET

MUNKAVÁLLALÓI TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ALAPJÁNTisztelt Munkavállaló!

A munkáltatói jogkör képviselőjeként valamint adatkezelőként tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete alapján Ön, mint társaságunknál szerződéses munkavállaló érintettnek minősül.

Munkáltató, mint adatkezelő a munkavállaló személyes adatait kezeli a munkaerőfelvételtől kezdődően.


Kezelt személyes adatok: • név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele, bankszámla száma
 • letiltásra vonatkozó adatok
 • levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok
 • céges webhasználat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó üzleti célú használatának ellenőrzése
 • képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek)
 • ………………………..
 • ………………………

Az adatkezelés célja


Tekintettel a tartós jogviszonyra, a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja adatcsoportonként változó.


 • név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele, bankszámla száma és letiltásra vonatkozó adatok: munkáltató törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges (bejelentési kötelezettségének, munkajogi, pl. munkabérfizetési kötelezettségek teljesítése)
 • levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok: munkavállalói megbízás teljesítése
 • céges webhasználat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó üzleti célú használatának ellenőrzése: munkaügyi ellenőrzés
 • képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek): kamerafelvételek külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint, rendezvényen készült felvételek: munkaügyi csapatépítés céljából vagy marketing célból
 • ………………………..
 • …………………………

Az adatkezelés jogalapja


Tekintettel a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja adatcsoportonként változó, részben jogi kötelezettség teljesítése, részben jogos érdek, részben hozzájárulás.


Jogi kötelezettség teljesítése:

Munkáltató hatóság részére történő bejelentési kötelezettsége, Mt alapján fennálló munkabérfizetési kötelezettsége, hatóság által elrendelt letiltás teljesítése


Jogos érdek:

Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi.


Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:


 • az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme
 • jogos érdek: személy- és vagyonvédelem
 • szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vétele
 • az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat munkavállaló részére történő átadásával

Az érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan a munkavállalónak mint érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.


Érintetti jogok:

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

az adat kezelésének korlátozása;

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

tiltakozás a személyes adat használata ellen.


Az adatkezelés helye és időtartama

Az adatokat a munkáltató, mint adatkezelő a székhelyén/ székhelyein a munkaviszony fennállása alatt és a megszűnést követő 8 évig tárolja. Kivételt képez a kamerai képfelvétel, melyeket az adatkezelő székhelyén levő központi felvevőegységen 3 munkanapig tároljuk.


Az adatkezelő személy

Neve: Peszlen Lajos EV

Elérhetősége: lalisuli@freemail.hu


Az adatfeldolgozó személy (pl. bérszámfejtő)

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Neve: ……………………….mint KÖNYVELŐ

Elérhetősége: ……………………..


Az adatvédelmi tisztviselő

Neve: ……………………….

Elérhetősége: ……………………..


Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat munkáltató úgy kezeli, hogy az adatkezelő személyén kívül más személy ne láthassa.

Az adatokhoz történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A jogosultság indokának megszűnése esetén az adatokhoz történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei


Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.


Kelt……………., 2018. ……………................................................

ügyvezető


INCIDENS ESETÉN KITÖLTTENDŐ


6. SZ. MELLÉKLET SORSZÁM: ……………………….

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁS AZ

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ALAPJÁN

Az adatkezelő /képviselője/ megnevezése és elérhetőségek:

Név: Peszlen Lajos EV

Tel: 06 20 9516 822

E-mail: lalisuli@freemail.hu

Az adatvédelmi tisztviselő van-e, elérhetőségei:

van/nincs


év:

Tel:

E-mail:

Adatkezelési cél:

az adatvédelmi biztonság sérülésének megszüntetése, a bejelentési kötelezettség teljesítése


Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 33. cikk


Adatvédelmi incidens jellege, személyes adat kategóriák és száma:

pl. adatok véletlen megsemmisítése, jogosulatlan közlése,…

pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím, TAJszám, adóazonosító

vagy

érzékeny adat pl. egészségügyi adat adókedvezményhez

Érintettek kategóriái és száma:


Valószínűsíthető következmények:


Technikai és szervezési intézkedések:


Bejelentés felügyeleti hatóságnak:

Időpontja:Kelt: ……………., 2018…………………..


______________________________

…………. mint adatkezelő képviseletében: …………….


ALÁÍRANDÓ LEFŰZENDŐ


7. SZ. MELLÉKLET SORSZÁM: ……………………….

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉT MÉRLEGELŐ DOKUMENTUM AZ

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ALAPJÁN

Az adatbiztonsági kockázatok felmérése és kezelése az adatkezelő egyik alapvető kötelezettsége.

A biztonság fenntartása és a GDPR-t sértő adatkezelés megelőzése érdekében értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és az- e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket, például titkosítást alkalmaz. Ezek az intézkedések biztosítják a megfelelő szintű biztonságot – ideértve a bizalmas kezelést is –, figyelembe véve a tudomány és technológia állását, valamint a végrehajtás kockázatokkal és a védelmet igénylő személyes adatok jellegével összefüggő költségeit.

Amikor valószínűsíthető, hogy az adatkezelési műveletek magas kockázattal járnának a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, adatvédelmi hatásvizsgálatot kell elvégezni.


Az adatkezelő /képviselője/ megnevezése és elérhetőségek:

Név: Peszlen Lajos EV

Tel: 06 20 9516 822

E-mail: lalisuli@freemail.huAz adatvédelmi tisztviselő van-e, elérhetőségei:

van/nincs


Név:-

Tel:

E-mail:

Magas kockázat:

 • nagymértékű adatkezelési műveletekre, amelyek jelentős mennyiségű személyes adat regionális, nemzeti vagy szupranacionális szintű kezelése a célja:


 • érintettek jelentős számára hatással bíró, érzékeny adatok kezelése:
 • új technológiát alkalmazó adatkezelési művelet:
 • adatkezelési műveletek, amelyek magas kockázattal járnak az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, különösen, ha az említett műveletek megnehezítik az érintettek számára, hogy a jogaikat gyakorolják


 • amennyiben konkrét természetes személyekkel kapcsolatban elvégzik a természetes személyek személyes jellemzőinek szisztematikus és kiterjedt értékelését az említett adatokon alapuló profilalkotás alapján, illetve a személyes adatok különleges kategóriáira, a biometrikus adatokra vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására és a bűncselekményekre vagy a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok kezelését követően


 • nyilvános helyek nagymértékű megfigyelése esetében


 • felügyeleti hatóság vagy jogszabály meghatározása alapján


kockázat forrása:

-

kockázat jellege:

-

kockázat egyedisége:

-

kockázat súlyossága:

-

kockázat mérséklését, a személyes adatok védelmét, valamint az e rendeletnek való megfelelés bizonyítását célzó tervezett intézkedések, garanciák és mechanizmusok:

-

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat szerint az adatkezelési műveletek olyan magas kockázattal járnak, amelyet az adatkezelő nem képes a rendelkezésre álló technológia és a végrehajtási költségek szempontjából is megfelelő intézkedésekkel mérsékelni, az adatkezelést megelőzően a felügyeleti hatósággal való konzultáció:

NEM SZÜKSÉGES


Kelt: ……………., 2018…………………..______________________________

…………. mint adatkezelő

képviseletében: …………….